Bachelor der Fakultät Elektrotechnik & Informatik

Abschluss: B. Eng.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Winter
Duales Studium möglich:
Abschluss: B. Eng.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Winter
Duales Studium möglich:
Abschluss: B. Sc.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Winter
Duales Studium möglich:
Abschluss: B. Sc.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Winter
Duales Studium möglich:
Abschluss: B. Eng.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Winter
Duales Studium möglich:
Abschluss: B. Sc.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Winter
Duales Studium möglich:
Abschluss: B. Sc.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Winter
Duales Studium möglich:

Bachelor der Fakultät Maschinenbau

Abschluss: B. Eng.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Winter
Duales Studium möglich:
Abschluss: B. Eng.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Winter
Duales Studium möglich:
Abschluss: B. Eng.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Winter
Duales Studium möglich:
Abschluss: B. Eng.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Winter
Duales Studium möglich:
Abschluss: B. Eng.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Winter
Duales Studium möglich:
Abschluss: B. Eng.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Sommer & Winter
Duales Studium möglich:

Bachelor der THI Business School

Abschluss: B. A.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Sommer & Winter
Duales Studium möglich:
Abschluss: B. A.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Winter
Duales Studium möglich:
Abschluss: B. A.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Winter
Duales Studium möglich:
Abschluss: B. A.
Regelstudienzeit: 7 Semester
NC:
Studienstart: Winter
Duales Studium möglich:
Abschluss: B. A.
Regelstudienzeit: Expired, application not possible
NC:
Studienstart: Winter
Duales Studium möglich:

Berufsbegleitende Bachelor

Abschluss: B. A.
Regelstudienzeit: 7 Semester (bei typischer Anrechnung)
Studienstart: Sommer
Abschluss: B. A.
Regelstudienzeit: 7 Semester (bei typischer Anrechnung)
Studienstart: Sommer
Abschluss: B. Eng.
Regelstudienzeit: 7 Semester (bei typischer Anrechnung)
Studienstart: Sommer & Winter
Abschluss: B. Eng.
Regelstudienzeit: 7 Semester (bei typischer Anrechnung)
Studienstart: Sommer & Winter
Abschluss: B. Eng.
Regelstudienzeit: 7 Semester (bei typischer Anrechnung)
Studienstart: Sommer & Winter
Abschluss: B. A.
Regelstudienzeit: 7 Semester (bei typischer Anrechnung)
Studienstart: Sommer & Winter
Abschluss: B. A.
Regelstudienzeit: 7 Semester (bei typischer Anrechnung)
Studienstart: Sommer & Winter
Abschluss: B. Eng.
Regelstudienzeit: 7 Semester (bei typischer Anrechnung)
Studienstart: Sommer & Winter
Abschluss: B. Sc.
Regelstudienzeit: 7 Semester (bei typischer Anrechnung)
Studienstart: Sommer & Winter
Abschluss: B. Eng.
Regelstudienzeit: 7 Semester (bei typischer Anrechnung)
Studienstart: Sommer & Winter